خیر اندیش گرامی از اینکه در این کار خیر ستاد معنوی اعتکاف مسجد امام رحمت الله علیه اصفهان را یاری می نمایید کمال تشکر را داریم.